KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA

Liên hệ Ban chủ nhiệm Khoa.

Phòng 102, Tầng 1
Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Khoa học

Email: nnvh@tnus.edu.vn

Hotline: +84.986.249.269