Cơ cấu tổ chức


CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA

I. BAN CHI ỦY

            - Bí thư Chi bộ: TS. Cao Duy Trinh

            - Phó Bí thư Chi bộ: TS. Phan Thị Hòa

            - Chi ủy viên: TS. Nguyễn Diệu Linh

II. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

            - Trưởng khoa: TS. Cao Duy Trinh

            - Phó Trưởng khoa: TS. Phan Thị Hòa

            - Phó Trưởng khoa: TS. Lê Thị Ngân

III. TỔ CHỨC ĐOÀN, HỘI

            - Chủ tịch công đoàn: ThS. La Thị Mỹ Quỳnh

            - Phó Chủ tịch công đoàn: CN. Hoàng Thị Hồng Hà

            - Bí thư Liên chi Đoàn: ThS. Bùi Thị Ngoan

IV. TRỢ LÝ

            - Trợ lý Đào tạo: ThS. Nguyễn Hải Quỳnh

           - Trợ lý Công tác HS - SV:  TS. Nghiêm Thị Hồ Thu

V. CÁC BỘ MÔN

1. Bộ môn Ngữ văn và Văn hóa Việt Nam

            - TS. Bùi Linh Huệ: Trưởng Bộ môn

            - TS. Nguyễn Diệu Linh: P. Trưởng Bộ môn

            - TS. Trịnh Thị Thu Hòa

            - TS. La Thị Mỹ Quỳnh

            - TS. Hà Xuân Hương

            - TS. Nghiêm Thị Hồ Thu

            - TS.Nguyễn Thị Thu Trang

            - ThS. Nguyễn Thị Diệu Linh

            - TS. Nguyễn Thị Quyên

           - ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

2. Bộ môn Tiếng Anh

            - TS. Nguyễn Thị Quế: Trưởng Bộ môn

            - ThS. Dương Thị Thảo: P. Trưởng Bộ môn

            - TS. Cao Duy Trinh

            - TS. Phan Thị Hòa

            - ThS. Nguyễn Thị Tuyết

            - ThS. Nguyễn Thị Thảo

            - ThS. Nguyễn Hải Quỳnh

            - ThS. Phạm Phương Hoa

            - ThS. Bùi Thị Ngoan

 VI. VĂN PHÒNG KHOA

            - Văn phòng Khoa: CN. Hoàng Thị Hồng Hà

        


Bài viết khác